သင္အသက္(၅၀)ေက်ာ္လာတဲ့အခါ

စာေရးသူ ဘာသာျပန္ဆုိသည့္အခါ မူရင္းေဆာင္းပါး၏ အႏွစ္သာရ မပ်က္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားၿပီး၊ စာဖတ္ပရိသတ္ နားလည္ လြယ္ကူေစေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ေရးသားေပးခဲ့ေသာ ''သင္ အသက္(၅ဝ) ေက်ာ္လာတဲ့အခါ'' ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး အတြက္ ယခု တစ္ပတ္တြင္ "Read the Torah" ကို ျပန္လည္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။ အသက္(၅ဝ)ေက်ာ္ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚ၊ ဘိုးဘိုး၊ ဘြားဘြားမ်ား အတြက္ လိုရာသံုး သံုးစြဲက်င့္ႀကံႏုိင္ဖုိ႔ ''တိုရာ''က်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈေဝဖန္ ေပးၾကပါဦးရွင္။ စာေရးသူ Richard Siegel ေရးသည္။ Richard Siegel သည္ National Foundation ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။
¤င္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အသြင္အျပင္ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ¤င္းသည္ (၁၉၆ဝ)ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Jewish Catalog စာေစာင္၏ တြဲဖက္အယ္ဒီတာျဖစ္ သည္။ ယင္းစာေစာင္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အတြင္းစည္းအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ထုတ္ေဝသည့္ လမ္းၫႊန္စာေစာင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ¤င္းသည္ The Jewish Alamanac ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အနာဂတ္ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကိုလည္း တြဲဖက္အယ္ဒီတာ အျဖစ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ ကြၽန္ေတာ္၏ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။ (က) သင္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက သင္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္က သင္သည္ ''A bar mitzvab '' သို႔မဟုတ္ ''Bot mitzvab ''အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအခမ္းအနားမျပဳလုပ္မီ သင္သည္ ဂ်ဴးဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းသို႔ မိမိသေဘာအတိုင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ခဲယဥ္းေပမည္။ သင္သိသည့္ တိုင္းပင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကို ''က်မ္းစာရလူမ်ဳိး''ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ယင္းက်မ္းစာကို ဖတ္ဖူးမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ယင္းက်မ္းစာ အုပ္သည္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေလာ (သို႔မဟုတ္)စာအုပ္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ စာအုပ္ေလာဟူ၍ပင္ သင္သိရွိမည္မဟုတ္ပါ။ (ခ) သင္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါက အထက္အပိုဒ္(က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ''က်မ္းစာရလူမ်ဳိး''ဆိုသည့္ အမည္နာမ အေၾကာင္းကို သိလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚေပမည္။ (ဂ) အကယ္၍ သင္သည္ အသက္(၅ဝ)အရြယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနသူျဖစ္ပါ က (သို႔မဟုတ္)အသက္(၅ဝ)အရြယ္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ပါက ေႏြရာသီအားလပ္ ရက္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈသည့္ ဝတၳဳမ်ားထက္ပို၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါဝင္သည့္ စာအုပ္ မ်ားကုိ အခ်ိန္ရရွိေကာင္းရရွိႏိုင္ေပမည္။ ဦးစြာပထမတင္ျပလိုသည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္''တိုရာ'' "Torah" ဟုဆိုသည့္ စာအုပ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိေနသည္။ ျပႆနာမွာ တိုရာသည္ စာအုပ္မဟုတ္ပဲ ေပစာမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုၾကရာ၌ ယင္းေပစာကို "The Five Books Of Moses" ''မိုးဇက္ က်မ္းစာငါးအုပ္''ဟု ျပန္ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာဆိုေနသည့္ စာအုပ္သည္ စာအုပ္ငါးအုပ္ပါဝင္ေနသည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ ယင္းစာအုပ္သည္ စာအုပ္မဟုတ္ပါ။ ''က်မ္းစာရလူမ်ဳိး''ဟု အမ်ားက ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုေနၾကသည့္ စာအုပ္သည္ ဤစာအုပ္ကိုပင္ ရည္ၫႊန္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဤက်မ္းစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈျခင္း မရွိၾကေပ။ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဤက်မ္းစာအုပ္ကုိ အစဥ္အလိုက္ အပတ္စဥ္ အနည္းငယ္စီ ဖတ္ရြတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ တစ္အုပ္လံုးဖတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ (၁၃)ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ စေနေန႔တိုင္း ပံုမွန္မပ်က္ မကြက္သြားေရာက္ပါက အနည္းဆံုး ရက္သတၱပတ္(၃၇)ပတ္ၾကာသည့္အခါ ''တုိရာ'' "Torah" က်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္လံုး သင္နားဆင္ၿပီးျဖစ္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ သည့္ထက္ပို၍ မဖတ္ၾကသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တိုရာက်မ္း(သို႔မဟုတ္)မိုးဇက္၏စာအုပ္ငါးအုပ္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ က်မ္း စာအုပ္သည္ ေလ့လာဆည္းပူးမႈ အျပဳလုပ္ခံရဆံုးေသာက်မ္း၊ အထပ္ထပ္ အခါခါ ဖတ္႐ႈခံရေသာက်မ္း၊ အေဝဖန္ခံရဆံုးေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းဘာသာအယူဝါဒသံုးရပ္ အနက္အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အယူ ဝါဒႏွစ္ရပ္တြင္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အျပင္ တတိယအယူဝါဒကိုေလ့လာ ရာ တြင္တိုရာက်မ္းသည္စတင္ေလ့လာရမည့္ က်မ္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မဟုတ္ သူတစ္ဦး၊ ကြၽမ္းက်င္သူမဟုတ္သူတစ္ဦး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာဘုန္းႀကီး မဟုတ္ သူတစ္ဦးသည္ ဤက်မ္းပါအေၾကာင္း အရာမ်ား၊ ဤက်မ္း၏သမိုင္းႏွင့္ ထာဝရ ဘုရားသခင္အျဖစ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈအေျခခံတရားမ်ားကိုမည္သို႔နားလည္ႏိုင္မည္ နည္း။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အမွန္ဆိုရေသာ္ ဤက်မ္းစာအုပ္ကို႐ိုးသားေသာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာစာအုပ္ျဖစ္ၿပီး လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာေရးသားထားသည္။ အလြယ္ တကူေကာက္ယူဖတ္႐ႈၿပီး ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ခ်ထားလိုက္ရမည့္စာအုပ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုရာစာအုပ္တစ္အုပ္ကို စတင္ဖတ္႐ႈၾကည့္ပါက အကယ္၍ သင္သည္ ဟီဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ဆိုပါက အတိုင္းထက္အလြန္သင့္ ေတာ္ပါသည္။ ဟီဘ႐ူးဘာသာမတတ္ပါက စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္ၿပိဳင္ဘာသာျပန္ စာအုပ္ေလးမ်ဳိး ရွိသည္။ ယင္းစာအုပ္ေလးမ်ဳိးစလံုးကို ေလးစားၾကၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကသည္။ JPS Bilile စာအုပ္ကို Jewish Publication Society Of America က ထုတ္ေဝၿပီး အၿမဲတမ္း အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္သည္။ Fox Translation ဟုလည္း ေခၚတြင္သည္။ Shocken Bible သည္ မူရင္းဟီး ဘ႐ူးဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္အတိုင္း စည္းခ်က္ဝါးခ်က္က်က် အသံေနအသံထားရရွိေအာင္ တုပ၍ ေရးသားထားသျဖင့္ လူအမ်ားကိုဖမ္းစား ထားႏိုင္သည့္ Art Scroll Torah ဟု လူသိမ်ားသည့္ Stone Edition အမ်ားလက္ခံထားသည့္ေရွး႐ိုးစဥ္လာအယူအဆ႐ႈေထာင့္မွ ေရးသားထားသည့္ က်မ္းစာႏွင့္ မၾကာမီကထုတ္ေဝသည့္ လွပေသာစကားေျပျဖင့္ ေရးသားသည့္ After Translation တို႔သည္လည္း လူအမ်ားအျပား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖတ္႐ႈၾကေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တိုင္းတြင္ ဋီကာခ်ဲ႕၍ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ပထမအႀကိမ္ဖတ္႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါ။ သာမန္ဖတ္႐ံုသာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ အခန္းအနည္း ငယ္မွ်ေလာက္သာဖတ္ပါ။ မၾကာမီစာအုပ္တစ္အုပ္လံုးဖတ္ၿပီးျဖစ္မည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္၊ ဤၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ဖတ္ေနရင္းျဖင့္ စကားလံုးတစ္လံုး အယူ အဆတစ္ခု(သို႔မဟုတ္)ပံုျပင္အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အေပၚ အထစ္အေငါ့ရွိေန ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္းမွ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆည္းပူးၿပီးသူျဖစ္ပါက က်မ္းစာ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင့္အဖို႔ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး(သို႔မဟုတ္)ကမၻာေလာကႀကီးအား ဖန္တီးပံုတို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အံ့ဖြယ္ရာအသစ္အဆန္း မ်ားျဖစ္ေနေပမည္။ က်မ္းစာအထဲတြင္ ဆန္းျပားေသာပံုျပင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ တစ္ခါတရံ သင္ရင္းႏွီးၿပီးေသာ ပံုျပင္မ်ား(အေၾကာင္းအရာမ်ား) သည္ အလွည့္အပတ္ အဂၤလိပ္အေဆာင္မ်ားပါရွိေနသည့္အတြက္ သင္မမွတ္ မိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေရွ႕သို႔ဆက္မဖတ္ႏိုင္ ဘဲ ရပ္တံ့၍ျပန္စဥ္းစားေနရေပမည္။ သို႔ေသာ္ဆက္၍ဖတ္သြားပါ။ အဆံုးသို႔ ေရာက္သည္အထိ ဆက္ဖတ္ပါ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို သင္ျပန္ဖတ္႐ႈလို သည္ဆိုပါက ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္စာရင္းတစ္ခုျပဳစုထား ပါ။ ေကာင္းၿပီ၊ ဤသို႔ျဖင့္ သင္သည္ တိုရာက်မ္းစာကိုဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေနာက္ အစာ,စားပါ။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ အယူဝါဒအရ က်မ္းစာဖတ္ရြတ္ျခင္း ႏွင့္ အစာအာဟာရမွီဝဲျခင္းကို တြဲဖက္ထားသည္။ သို႔မွသာ က်မ္းစာမွရရွိသည့္ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ပို၍အားေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို ဟီဘ႐ူး စာေပသင္ၾကားရာ၌ စာလံုးမ်ားကို လွ်ာျဖင့္လ်က္၍ စာလံုးမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ပ်ားရည္မ်ားကို လ်က္ေစသည္။ လူႀကီး မ်ားအဖုိ႔မူ၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္႐ႈၿပီး ပါက ၿပီးေျမာက္ေအာင္ဖတ္႐ႈသည့္ အေနျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္အစားအေသာက္ စားၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား ကို ဖိတ္ၾကား၍ ညစာေကြၽးေမြးသည္။ တစ္ခါတရံစာအုပ္ဖတ္ေနစဥ္ ညေန ပိုင္းတြင္ ယင္းစာအုပ္ကိုဖတ္႐ႈၿပီးသည့္ အခါ(သို႔မဟုတ္)ဓႊသာ ဃူေညခပဓ ဝတၳဳ ကို ဖတ္႐ႈၿပီသည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ရွင္သစ္ကားတစ္ကားကို သင္ၾကည့္ ႐ႈၿပီးသည့္အခါ ျပန္လည္သံုးသပ္သကဲ့ သို႔ "Tom Clancy" ကိုလည္း ဖတ္႐ႈၿပီးသည့္အခါ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ဇာတ္ေကာင္ မ်ားဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္မ်ား ယင္း ဇာတ္လမ္းတည္ေဆာက္ပံု၊ ေျပာဆို သည့္စကားအသံုးအႏႈန္း၊ ေပးသည့္ သင္ခန္းစာစသည္မ်ား သင္ျပန္လည္ စဥ္းစားသကဲ့သို႔ က်မ္းစာကိုလည္း ဖတ္ ၿပီးလွ်င္ျပန္လည္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္သူမ်ားထဲ တြင္ ယင္းစာအုပ္ကိုဖတ္ဖူးသူပါဝင္လ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။ ဘာသာျပန္စာအုပ္ ခ်င္းမတူႏိုင္လွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာစာဖတ္သူမ်ားအဖို႔ သိထားသင့္သည္မွာ အျငင္းအခံု ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ဘဝပင္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။) သို႔ေသာ္အကယ္၍ သင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ဤက်မ္းစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈသူျဖစ္ လွ်င္စာအုပ္အေပၚသင္၏အျမင္သည္ အျခားသူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ႏိႈးဆြေပး ရာေရာက္သည္။ ထို႔ေနာက္ဘာျဖစ္မည္နည္း။ အျခားဘာမွ်ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါ။ စာအုပ္ကို စာအုပ္စင္၌ထားလိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္အျခားသူတစ္ဦးဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ပါ။ထို႔ေနာက္အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၏အေျခခံျဖစ္ ေသာ စာအုပ္ကိုသင္ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ မႈခံစားရရွိေန မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ပါတီပြဲတစ္ရပ္တြင္စကားေျပာဆိုရာ၌ သင္မၾကာမီ က ''တိုရာ''က်မ္းစာအုပ္ ဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစာအုပ္၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကိုသင္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ အကယ္၍ သင္သည္စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္မားေနပါက ဆက္ၿပီးဖတ္ရမည့္စာအုပ္မ်ားလည္းရွိေန သည္။ဤက်မ္းစာအုပ္ကုိ အျခား ဘာသာျပန္ထားေသာ စာအုပ္သံုးမ်ဳိးက်န္ေသးသည္။ ¤င္းဘာသာျပန္ စာအုပ္ သံုးအုပ္အနက္မွ တစ္အုပ္အုပ္ကိုဖတ္၍ အစမွျပန္ဖတ္ပါ။ ဤအခ်ိန္တြင္ ပထမစာအုပ္ဖတ္စဥ္က သင္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည့္ စာပိုဒ္သို႔ေရာက္ရွိလွ်င္ အျခားဘာသာျပန္စာအုပ္တြင္ မည္သို႔ဘာသာျပန္ဆိုသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ယခုအခါသင္သည္ စာဖတ္႐ံုသက္သက္သာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ''တိုရာ''က်မ္းကို ေလ့လာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေပမည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လုပ္သြားပါ။ သို႔ေသာ္ သတိျပဳရန္မွာ ဤစာအုပ္ဖတ္ၿပီးတိုင္း အစားအေသာက္စားရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ ဆုကဗ်ာ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
Read The Torah
 Ref; Fifty Things To Do When You Turn Fifty

0 comments:

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009